Menu Prohledat web KVH EN

Statut Ceny Toma Stopparda

 1. Cena Toma Stopparda je výroční literární cena, udělovaná za původní, knižně dosud nevydanou esej žijícího autora v českém jazyce, přispívající mimořádným způsobem k pochopení stavu současné společnosti a společenských procesů, civilizace a civilizačních okruhů, mezinárodního prostředí, lidských práv, literárních a uměleckých děl a jejich tvůrců, nových vědeckých objevů, moderní historie a procesů odehrávajících se v lidské duši. 

 2. Cenu Toma Stopparda uděluje z pověření sira Toma Stopparda Knihovna Václava Havla, o.p.s.

 3. Laureáta výroční ceny vybírá tříčlenná porota, jmenovaná výkonným ředitelem Knihovny Václava. Výkonný ředitel dále jmenuje náhradního porotce a tajemníka poroty z řad zaměstnanců Knihovny.

 4. Knihovna Václava Havla si vyhrazuje právo postoupit porotě Ceny pouze příspěvky: a) odpovídající tematickému vymezení v bodě 1.; b) ne delší než 30 000 slov; c) ne starší tří let. 

 5. Cena je dotována částkou 50 000 Kč,- kterou pro tento účel poskytuje Tom Stoppard.   

 6. Členové poroty vyberou laureáta na společném zasedání do 15. června roku, v němž má být cena udělena. Pro laureáta musejí hlasovat alespoň dva členové poroty. Porota se může též rozhodnout cenu pro daný rok neudělit nebo ji rozdělit mezi více autorů. Jednání poroty je neveřejné. Členové poroty se ve své práci řídí pouze vlastním úsudkem. Na udělení Ceny nelze vznášet žádný právní nárok.

 7. Příspěvky k posouzení pro Cenu Toma Stopparda v daném roce nemohou přihlásit členové poroty a zaměstnanci Knihovny Václava Havla, ani jejich rodinní příslušníci. Autorka či autor nemohou v daném roce přihlásit k posouzení víc než jeden příspěvek. Příspěvek nelze přihlásit k posouzení opakovaně.

 8. Autorka či autor vítězného díla poskytne Knihovně Václava Havla současně s přijetím Ceny nevýhradní licenci pro jeho publikaci a veřejné šíření. 

 9. Příspěvky k posouzení pro Cenu Toma Stopparda podává autor/autorka ve formátu PDF do 15. dubna následujícího roku na e-mailovou adresu CenaTS@vaclavhavel.cz. Přihlášky odeslané po termínu či jinak neodpovídající statutu soutěže budou ze soutěže vyřazeny. 

 10. Příspěvek musí obsahovat datum vzniku a kopii autorem podepsaného čestného prohlášení: „Přihlašuji přiložený příspěvek k posouzení pro Cenu Toma Stopparda za podmínek uvedených v jejím Statutu na www.vaclavhavel.cz . Prohlašuji, že přiložený příspěvek je mým původním, knižně dosud nevydaným dílem. V případě, že získá Cenu Toma Stopparda, uděluji bezúplatnou nevýhradní licenci k jeho publikaci a šíření Knihovně Václava Havla, o.p.s.“ 

 11. Cena bude laureátovi předána na slavnostní ceremonii počátkem léta každého roku. 

Tento statut nabývá účinnosti 1.7. 2022.

Veškeré dotazy a korespondenci týkající se Ceny (s výjimkou samotných příspěvků) je třeba adresovat p. Martinu Vidlákovi na e-mailovou adresu martin.vidlak@vaclavhavel.cz

Michael Žantovský, v.r.
výkonný ředitel Knihovny Václava Havla