Menu Prohledat web KVH EN

Statut Ceny Toma Stopparda

 1. Cena Toma Stopparda je výroční literární cena, udělovaná za původní, knižně dosud nevydanou esej žijícího autora v českém jazyce, přispívající mimořádným způsobem k pochopení stavu současné společnosti a společenských procesů, civilizace a civilizačních okruhů, mezinárodního prostředí, lidských práv, literárních a uměleckých děl a jejich tvůrců, nových vědeckých objevů, moderní historie a procesů odehrávajících se v lidské duši.
   
 2. Cenu Toma Stopparda uděluje z pověření sira Toma Stopparda Knihovna Václava Havla, nadační fond.
   
 3. Laureáta výroční ceny vybírá tříčlenná porota, jmenovaná ředitelkou pověřenou řízením nadačního fondu. Ta dále jmenuje náhradního porotce a tajemníka poroty z řad zaměstnanců Knihovny.
   
 4. Knihovna Václava Havla si vyhrazuje právo postoupit porotě Ceny pouze příspěvky: a) odpovídající tematickému vymezení v bodě 1.; b) ne delší než 30 000 slov; c) ne starší tří let.
   
 5. Cena je dotována částkou 50 000 Kč,- kterou pro tento účel poskytuje Tom Stoppard. 
   
 6. Členové poroty vyberou laureáta na společném zasedání do 15. května roku, v němž má být cena udělena. Pro laureáta musejí hlasovat alespoň dva členové poroty. Porota se může též rozhodnout cenu pro daný rok neudělit nebo ji rozdělit mezi více autorů. Jednání poroty je neveřejné, příspěvky, o kterých rozhoduje, jsou jí předkládány anonymizovaně. Členové poroty se ve své práci řídí pouze vlastním úsudkem. Na udělení Ceny nelze vznášet žádný právní nárok.
   
 7. Příspěvky k posouzení pro Cenu Toma Stopparda v daném roce nemohou přihlásit členové poroty a zaměstnanci Knihovny Václava Havla, ani jejich rodinní příslušníci. Autorka či autor nemohou v daném roce přihlásit k posouzení víc než jeden příspěvek. Příspěvek nelze přihlásit k posouzení opakovaně.
   
 8. Autorka či autor vítězného díla poskytne Knihovně Václava Havla současně s přijetím Ceny nevýhradní licenci pro jeho publikaci a veřejné šíření. 
   
 9. Příspěvky k posouzení pro Cenu Toma Stopparda podává autor/autorka ve formátu Word nebo PDF anonymizovaně, tj. bez uvedení jména autorky/autora do 3. dubna (včetně) následujícího roku na e-mailovou adresu CenaTS@vaclavhavel.cz. Spolu s anonymizovaným příspěvkem připojí kopii (PDF, JPG, či jiný grafický formát) vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení: „Přihlašuji přiložený příspěvek k posouzení pro Cenu Toma Stopparda za podmínek uvedených v jejím Statutu na www.vaclavhavel.cz. Prohlašuji, že přiložený příspěvek je mým původním, knižně dosud nevydaným dílem, ne starším tří let. V případě, že získá Cenu Toma Stopparda, uděluji bezúplatnou nevýhradní licenci k jeho publikaci a šíření Knihovně Václava Havla, nadační fond“ 
   
 10. Přihlášky odeslané po termínu, či jinak neodpovídající statutu soutěže budou ze soutěže vyřazeny.
   
 11. Cena bude laureátovi předána na slavnostní ceremonii jejíž datum bude včas veřejně ohlášeno. 

Tento statut nabývá účinnosti. 5. 9. 2023

Veškeré dotazy a korespondenci týkající se Ceny (s výjimkou samotných příspěvků) je třeba adresovat p. Martinu Vidlákovi na e-mailovou adresu martin.vidlak@vaclavhavel.cz

Karolína Stránská
Provozní ředitelka pověřená řízením NF
Knihovna Václava Havla, nadační fond