Menu Prohledat web KVH EN

Zásady ochrany dětí
Knihovna Václava Havla, nadační fond (KnVH)

Úvod

Tyto Zásady ochrany dětí ustanovují základní principy a pokyny pro všechny zaměstnance, spolupracovníky a dobrovolníky Knihovny Václava Havla, nadačního fondu (KnVH), a slouží k zajištění bezpečnosti, blahobytu a ochrany práv všech dětí (dítě = každá osoba mladší než 18 let), které se účastní aktivit KnVH.  Organizace se zavazuje k uplatňování nejvyšších etických a morálních standardů ve všech interakcích s dětmi, jakožto i k vytváření prostředí založeného na respektu, důstojnosti a inkluzi.

Zásady

 • Respektování práv dětí: Zaměstnanci, spolupracovníci a dobrovolníci musí být obeznámeni s právy dětí stanovenými v mezinárodních úmluvách a zákonech, a musí je dodržovat. S dětmi musí být vždy zacházeno s respektem, jejich důstojnost a identita musí být za všech okolností chráněna.
 • Rovné podmínky: Všichni zaměstnanci, spolupracovníci a dobrovolníci musí jednat s dětmi – bez ohledu na jejich původ, pohlaví, národnost nebo jakoukoli jinou charakteristiku - rovnocenně bez jakékoliv diskriminace.
 • Etické standardy: KnVH dodržuje vysoké etické a morální standardy, které musí respektovat všichni členové týmu a spolupracovníci. Tyto standardy zahrnují vzájemný respekt, dialog, sdílené hodnoty a víru v poslání organizace. Knihovna Václava Havla přijala vlastní Etický kodex, který do své činnosti implementovala a který se veřejně přístupný.  

Pokyny k implementaci

 • Profesní příprava: Vzdělávací aktivity pro děti navrhují profesionálové. KnVH spolupracuje s místními odborníky a aktivity jsou přizpůsobeny věkové úrovni zapojených dětí.
 • Souhlas a soukromí: Pro pořizování audiovizuálních záznamů dětí je vyžadován souhlas dětí i jejich rodičů nebo opatrovníků. Materiály musí prezentovat děti v pozitivním světle a respektovat jejich soukromí.
 • Zpracování údajů: Zpracování údajů o dětech vyžaduje souhlas dětí i jejich rodičů nebo opatrovníků a musí probíhat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů organizace.
 • Hlášení a intervence: Jakékoli pozorované případy poškození dětí musí být neprodleně nahlášeny řediteli Knihovny Václava Havla, který přijme odpovídající opatření a případně zapojí příslušné úředníky či orgány.
 • Bezpečnostní kontroly: Zaměstnanci, spolupracovníci a dobrovolníci, kteří budou v kontaktu s dětmi, musí projít nezbytnými kontrolami, při kterých se posuzují jejich kompetence a postoje,
 • a samozřejmě také případná minulost trestné činnosti spojená s bezpečností dětí.
 • Školení a spolupráce: Partneři Knihovny Václava Havla musí pro hostující dobrovolníky zajistit školení o dodržování pravidel pro bezpečnost dětí.
 • Smluvní závazky: Bezpečnost dětí je zahrnuta do smluvních dohod týkajících se aktivit pro děti.

Dohled a podávání zpráv

 • Dohled: Správní rada KnVH dohlíží na Zásady ochrany dětí a zajišťuje jejich dodržování v celé organizaci.
 • Hlášení: Jakékoli obavy týkající se provádění Zásad ochrany dětí musí být hlášeny řediteli KnVH.

Formulace zásad

Zásady ochrany dětí v KnVH jsou vypracovány v souladu se zavedenými standardy, včetně Úmluvy OSN o právech dítěte, a po konzultaci s relevantními neziskovými organizacemi specializujícími se na práva dětí.

Závěr

KnVH se zavazuje k vytváření bezpečného a podpůrného prostředí pro děti účastnící se jejich aktivit. Tyto Zásady ochrany dětí slouží k zajištění blaha a bezpečí dětí, a k prevenci jakéhokoli druhu škodlivého chování.

Za Knihovnu Václava Havla:
Karolína Stránská, provozní ředitelka, pověřena řízením nadačního fondu

Květen 2024